Graham | 26 | Grad student researching ancient & modern slavery.

Here, I translate a bit, but I blog more regularly about my music addiction over at http://jotcamp.com

 

Iliad 14.300-311

τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη·
ἔρχομαι ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης,
Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,
οἵ με σφοῖσι δόμοισιν ἐῢ τρέφον ἠδ’ ἀτίταλλον·
τοὺς εἶμ’ ὀψομένη, καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω·
ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται
εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.


ἵπποι δ’ ἐν πρυμνωρείῃ πολυπίδακος Ἴδης
ἑστᾶσ’, οἵ μ’ οἴσουσιν ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρήν.
νῦν δὲ σεῦ εἵνεκα δεῦρο κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνω,
μή πώς μοι μετέπειτα χολώσεαι, αἴ κε σιωπῇ
οἴχωμαι πρὸς δῶμα βαθυρρόου Ὠκεανοῖο.

To him spoke Queen Hera, snare-minded:
"I am going to see the ends of the bountiful earth,
Oceanos and Tethys, mother, source of the gods,
who in their home raised and nurtured me so well;
and I will see them and untangle their endless strife;
for already they have been apart for too much time from each other
from bed, from sex, since hate invaded their spirt.

My horses at the foot of many-springs Ida
are standing; they will bear me over dry land and wet sea.
But now, on your account, I have come here, down from Olympus,
lest you rage at me somehow afterward, should in silence
I leave for the house of deep-flowing Oceanos.”

Aristotle, Politics 1327b.36ff

δεῖ διανοητικούς τε εἶναι καὶ θυμοειδεῖς τὴν φύσιν τοὺς μέλλοντας εὐαγώγους ἔσεσθαι τῷ νομοθέτῃ πρὸς τὴν ἀρετήν.

It is necessary that they be both cunning and high-spirited in nature, those destined to be led easily by the law-giver to excellence.

Iliad 5.767-772

                                     …θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
μάστιξεν δ᾽ ἵππους: τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην
μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος.
ὅσσον δ᾽ ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν
ἥμενος ἐν σκοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον,
τόσσον ἐπιθρῴσκουσι θεῶν ὑψηχέες ἵπποι.

                    …The goddess, white-armed Hera,
whipped her steeds: and the pair, not unwilling, soared
the mid-course between earth and star-lit heaven.
However far into the distance a man sees with his eyes,
sitting on high, gazing upon the wine-coloured sea,
so far do the horses of the gods, loud-galloping, leap.

Iliad 14.292-299

Ἥρη δὲ κραιπνῶς προσεβήσετο Γάργαρον ἄκρον
Ἴδης ὑψηλῆς· ἴδε δὲ νεφεληγερέτα Ζεύς.
ὡς δ’ ἴδεν, ὥς μιν ἔρως πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν,
οἷον ὅτε πρῶτόν περ ἐμισγέσθην φιλότητι
εἰς εὐνὴν φοιτῶντε, φίλους λήθοντε τοκῆας.
στῆ δ’ αὐτῆς προπάροιθεν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
Ἥρη πῇ μεμαυῖα κατ’ Οὐλύμπου τόδ’ ἱκάνεις;
ἵπποι δ’ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν κ’ ἐπιβαίης.

Hera swiftly proceeded to Gargaros, the peak
of lofty Ida; and Zeus, cloud-gatherer, saw.
When he looked, so did Eros enfold his crowded mind,
so thoroughly as when first the pair had entwined in sex,
jockeying in bed, escaping their dear parents’ notice.
He himself stood before her gaze, spoke, and addressed her:
"Hera, for what do you come to this place from Olympus, lusting?
Neither your steeds, nor the chariot on which you ride, are here with you…”

slippier:

morning stretch

πρωὶ μάλα σπεύδων, ἵνα τοι πλήθωσιν ἄρουραι.
Stirring ever so early, that your fields fill.

slippier:

morning stretch

πρωὶ μάλα σπεύδων, ἵνα τοι πλήθωσιν ἄρουραι.

Stirring ever so early, that your fields fill.

Source: wolfsmilk

Strabo 13.1.5 - Lectos, a promontory of Mount Ida

Ἴδην δ᾽ ἵκανον πολυπίδακα μητέρα θηρῶν,
Λεκτὸν ὅθι πρῶτον λιπέτην ἅλαὕπνος καὶ Ἥρα,

τοῖς οὖσιν οἰκείως τοῦ ποιητοῦ φράζοντος τὸ Λεκτόν: καὶ γὰρ ὅτι τῆς Ἴδης ἐστὶ τὸ Λεκτὸν καὶ διότι πρώτη ἀπόβασις ἐκ θαλάττης αὕτη τοῖς ἐπὶ τὴν Ἴδην ἀνιοῦσιν, εἴρηκεν ὀρθῶς: καὶ τὸ πολυπίδακον: εὐυδρότατον γὰρ κατὰ ταῦτα μάλιστα τὸ ὄρος. δηλοῖ δὲ τὸ πλῆθος τῶν ποταμῶν,

ὅσσοι ἀπ᾽ Ἰδαίων ὀρέων ἅλαδε προρέουσι,
Ῥῆσός θ᾽ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε

καὶ οἱ ἑξῆς, οὓς ἐκεῖνος εἴρηκε καὶ ἡμῖν νυνὶ πάρεστιν ὁρᾶν.

"They approached the mountain of many springs, Ida, mother of beasts,
Lectos, where first they abandoned the sea,” Hynos and Hera.

When the poet [Homer] thus mentions Lectos, it fits the facts: for, that Lectos is of Ida and further that it is the first disembarkment from the sea for those traveling to Ida, he told rightly; and also with respect to its many springs: for on account of the superlative number of these the mountain is abundantly watered. This passage makes clear the multitude of rivers:

"How many from the Idaean hills flow forth seaward,
Rhesos and Eptaporos and Karesos” and their neighbours,

which that [poet] enumerated and for us now are there to see.

Iliad 14.277-291

ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ὄμνυε δ’ ὡς ἐκέλευε, θεοὺς δ’ ὀνόμηνεν ἅπαντας
τοὺς ὑποταρταρίους οἳ Τιτῆνες καλέονται.

αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
τὼ βήτην Λήμνου τε καὶ Ἴμβρου ἄστυ λιπόντε
ἠέρα ἑσσαμένω ῥίμφα πρήσσοντε κέλευθον.

Ἴδην δ’ ἱκέσθην πολυπίδακα μητέρα θηρῶν
Λεκτόν, ὅθι πρῶτον λιπέτην ἅλα· τὼ δ’ ἐπὶ χέρσου
βήτην, ἀκροτάτη δὲ ποδῶν ὕπο σείετο ὕλη.

ἔνθ’ Ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος Διὸς ὄσσε ἰδέσθαι
εἰς ἐλάτην ἀναβὰς περιμήκετον, ἣ τότ’ ἐν Ἴδῃ
μακροτάτη πεφυυῖα δι’ ἠέρος αἰθέρ’ ἵκανεν·
ἔνθ’ ἧστ’ ὄζοισιν πεπυκασμένος εἰλατίνοισιν
ὄρνιθι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἥν τ’ ἐν ὄρεσσι
χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν.

So spoke Hypnos, and she did not disobey, Hera, pale-armed goddess;
she swore as he bid: named all the gods,
even those under Tartaros, who are called Titans.

When, however, she had affirmed and completed this oath,
the two, leaving the city, stepped from Lemnos and from Imbros,
cloaked with air and swiftly gliding on their way.

They approached the mountain of many springs, Ida, mother of beasts,
Lectos, where first they abandoned the sea; the two on the land
tread, and the forest canopy shook under their feet.

There Hypnos stayed, before the eyes of Zeus spied him,
and mounted a gargantuan fir, then the tallest on Ida
that had grown to the aether of heaven it touched;
there he sat shrouded by the branches of fir
imitating a shrill bird, the sort in the mountains
that the gods call Bronze-wing, but men call Nightjar.

Hesiod, Theogony 907-911

τρεῖς δέ οἱ Εὐρυνομη Χάριτας τέκε καλλιπαρῄους,
Ὠκεανοῦ κούρη, πολυήρατον εἶδος ἔχουσα,
Ἀγλαΐην τε καὶ Εὐφροσύνην Θαλίην τ᾽ ἐρατεινήν:
τῶν καὶ ἀπὸ βλεφάρων ἔρος εἴβετο δερκομενάων
λυσιμελής: καλὸν δέ θ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύσι δερκιόωνται.

To (Zeus) three daughters bore flush-cheeked Eurynome,
Oceanos' maiden, possessing a much-desired body:
Aglaea and Euphrosyne and Thalia, so lovely,
from whose gleaming eyes streamed Eros
the limb-looser; oh how beautifully they glow beneath her brows!

Iliad 14.270-276

ὣς φάτο, χήρατο δ’ Ὕπνος, ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·
ἄγρει νῦν μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ,
χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χθόνα πουλυβότειραν,
τῇ δ’ ἑτέρῃ ἅλα μαρμαρέην, ἵνα νῶϊν ἅπαντες
μάρτυροι ὦσ’ οἳ ἔνερθε θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες,
ἦ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
Πασιθέην, ἧς τ’ αὐτὸς ἐέλδομαι ἤματα πάντα.

So she spoke, and Hypnos rejoiced and spoke forth, answering:
"Come now, promise me by the never-defiled water of the Styx,
and seize first in one hand the much-nourishing earth,
and in the other shimmering seawater, so that for us everything
will bear witness, even those gods below who throng around Kronos,
that indeed you will bestow me one of the younger Graces,
Pasithea, for whom I myself thirst every day.”