Hesiod, Theogony 907-911

τρεῖς δέ οἱ Εὐρυνομη Χάριτας τέκε καλλιπαρῄους,
Ὠκεανοῦ κούρη, πολυήρατον εἶδος ἔχουσα,
Ἀγλαΐην τε καὶ Εὐφροσύνην Θαλίην τ᾽ ἐρατεινήν:
τῶν καὶ ἀπὸ βλεφάρων ἔρος εἴβετο δερκομενάων
λυσιμελής: καλὸν δέ θ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύσι δερκιόωνται.

To (Zeus) three daughters bore flush-cheeked Eurynome,
Oceanos' maiden, possessing a much-desired body:
Aglaea and Euphrosyne and Thalia, so lovely,
from whose gleaming eyes streamed Eros
the limb-looser; oh how beautifully they glow beneath her brows!

Iliad 14.270-276

ὣς φάτο, χήρατο δ’ Ὕπνος, ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·
ἄγρει νῦν μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ,
χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χθόνα πουλυβότειραν,
τῇ δ’ ἑτέρῃ ἅλα μαρμαρέην, ἵνα νῶϊν ἅπαντες
μάρτυροι ὦσ’ οἳ ἔνερθε θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες,
ἦ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
Πασιθέην, ἧς τ’ αὐτὸς ἐέλδομαι ἤματα πάντα.

So she spoke, and Hypnos rejoiced and spoke forth, answering:
"Come now, promise me by the never-defiled water of the Styx,
and seize first in one hand the much-nourishing earth,
and in the other shimmering seawater, so that for us everything
will bear witness, even those gods below who throng around Kronos,
that indeed you will bestow me one of the younger Graces,
Pasithea, for whom I myself thirst every day.”

Iliad 14.264-9

τὸν δ’ αὖτε προσέειπε βοῶπις πότνια Ἥρη·
Ὕπνε τί ἢ δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς;
ἦ φῂς ὣς Τρώεσσιν ἀρηξέμεν εὐρύοπα Ζῆν
ὡς Ἡρακλῆος περιχώσατο παῖδος ἑοῖο;
ἀλλ’ ἴθ’, ἐγὼ δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
δώσω ὀπυιέμεναι καὶ σὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν.

To him again spoke ox-eyed Queen Hera:
"O Hypnos, why should you worry after these matters in your thoughts?
Are you really saying that far-seeing Zeus will aid the Trojans
just as he berserked over Herakles, his son?
Come now, to you one of the younger Graces
I will give to marry and to call your wife.”

Iliad 14.243-63

τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε νήδυμος Ὕπνος·
Ἥρη πρέσβα θεὰ θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο
ἄλλον μέν κεν ἔγωγε θεῶν αἰειγενετάων
ῥεῖα κατευνήσαιμι, καὶ ἂν ποταμοῖο ῥέεθρα
Ὠκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται·
Ζηνὸς δ’ οὐκ ἂν ἔγωγε Κρονίονος ἆσσον ἱκοίμην
οὐδὲ κατευνήσαιμ’, ὅτε μὴ αὐτός γε κελεύοι.
ἤδη γάρ με καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμὴ
ἤματι τῷ ὅτε κεῖνος ὑπέρθυμος Διὸς υἱὸς
ἔπλεεν Ἰλιόθεν Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξας.
ἤτοι ἐγὼ μὲν ἔλεξα Διὸς νόον αἰγιόχοιο
νήδυμος ἀμφιχυθείς· σὺ δέ οἱ κακὰ μήσαο θυμῷ
ὄρσασ’ ἀργαλέων ἀνέμων ἐπὶ πόντον ἀήτας,
καί μιν ἔπειτα Κόωνδ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας
νόσφι φίλων πάντων. ὃ δ’ ἐπεγρόμενος χαλέπαινε
ῥιπτάζων κατὰ δῶμα θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
ζήτει· καί κέ μ’ ἄϊστον ἀπ’ αἰθέρος ἔμβαλε πόντῳ,
εἰ μὴ Νὺξ δμήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν·
τὴν ἱκόμην φεύγων, ὃ δ’ ἐπαύσατο χωόμενός περ.
ἅζετο γὰρ μὴ Νυκτὶ θοῇ ἀποθύμια ἕρδοι.
νῦν αὖ τοῦτό μ’ ἄνωγας ἀμήχανον ἄλλο τελέσσαι.

Answering, delightful Hypnos said to her:
"Hera, O Goddess-Queen, daughter of Great Kronos,
of course another of the ever-alive gods I
easily could lull to sleep, even the currents of that Stream,
Oceanos, who was wrought as the Beginning for all;
but Zeus, son of Kronos, I would never draw near,
never toy with his sleep, not should he himself bid it.
For your other favour already set me straight
on that day when that son of Zeus, a lofty spirit,
sailed to Ilium, sacking the city of the Trojans.
Indeed I chattered about the mind of aegis-bearing Zeus,
a delight pouring [sleep]; but you contrived wretched thoughts in your spirit,
and inciting gales of cutting winds onto the sea
you carried him (Herakles) off to well-developed Cos,
far from all love. Zeus, waking, berserked,
casting the gods about his halls, but me, above all else,
he sought; and from heaven he would have tossed me into the sea beyond sight,
had not Nyx (Night), tamer of gods and men, saved me,
to whom I went, fleeing, and had not rabid Zeus thus calmed.
For he cowed before nimble Nyx, lest to her he proffer something heartless.
Yet again you bid me this: to accomplish another unworkable favour.”

Iliad 14.232-242

ἔνθ’ Ὕπνῳ ξύμβλητο κασιγνήτῳ Θανάτοιο,
ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
Ὕπνε ἄναξ πάντων τε θεῶν πάντων τ’ ἀνθρώπων,
ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες, ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
πείθευ· ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χάριν ἤματα πάντα.

κοίμησόν μοι Ζηνὸς ὑπ’ ὀφρύσιν ὄσσε φαεινὼ
αὐτίκ’ ἐπεί κεν ἐγὼ παραλέξομαι ἐν φιλότητι.
δῶρα δέ τοι δώσω καλὸν θρόνον ἄφθιτον αἰεὶ
χρύσεον· Ἥφαιστος δέ κ’ ἐμὸς πάϊς ἀμφιγυήεις
τεύξει’ ἀσκήσας, ὑπὸ δὲ θρῆνυν ποσὶν ἥσει,
τῷ κεν ἐπισχοίης λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων.

Then she met with Hypnos (Sleep), brother of Thanatos (Death),
produced her hand, spoke out, and addressed him:
"Hypnos, Lord of all the gods and all the men,
beforehand you heard my command, and even still now
you are obeying; let me be grateful to you every day.

For my sake, lull to sleep both shining eyes of Zeus, under his brow
straightaway when I lay beside him in love-making.
I will grant you gifts, an alluring throne, immortal always,
golden; Hephaestus, son of mine, crooked in his legs,
may he work it, toiling, and set a stool underneath for your feet,
whereon you can plant your feet while feasting.”

Juvenal, Satura III.152-3

Nil habet infelix paupertas durius in se
quam quod ridiculos homines facit.

Unhappy poverty holds nothing in itself harsher
than what makes men laughingstocks.

Iliad 14.225-231

ἣ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
Ἥρη δ’ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο,
Πιερίην δ’ ἐπιβᾶσα καὶ Ἠμαθίην ἐρατεινὴν
σεύατ’ ἐφ’ ἱπποπόλων Θρῃκῶν ὄρεα νιφόεντα
ἀκροτάτας κορυφάς· οὐδὲ χθόνα μάρπτε ποδοῖιν·
ἐξ Ἀθόω δ’ ἐπὶ πόντον ἐβήσετο κυμαίνοντα,
Λῆμνον δ’ εἰσαφίκανε πόλιν θείοιο Θόαντος.

So Aphrodite, daughter of Zeus, went home,
while Hera, darting, left the peak of Olympus,
treading over Pieria (where haunt the Muses) and Emathia (Macedonia),
and dashed over the snowclad mountains of the horse-herding Thracians,
their highest peaks; but never did she feel the earth with her feet;
next, onto the swelling (Aegean) sea, she stepped off of Athos,
and arrived in the Lemnian city of godlike Thoas (son of Dionysus and Ariadne).

Ad Atticum 10.4.1

Multas a te accepi epistulas eodem die, omnis diligenter scriptas, eam vero quae voluminis instar erat saepe legendam, sicuti facio. In qua non frustra laborem suscepisti, mihi quidem pergratum fecisti. Qua re ut id, quoad licebit, id est quoad scies ubi simus, quam saepissime facias te vehementer rogo.

I received many letters from you on the same day, all diligently written—one truly was like a volume to be read often, just like I do. In this you did not undertake the task in vain; indeed, you did me a favour. In view of which, this, as often as is possible, in other words, for as long as you know where we will be, I beg of you zealously, this that you do so very often.

Iliad 14.212-24

τὴν δ’ αὖτε προσέειπε φιλομειδὴς Ἀφροδίτη·
οὐκ ἔστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι·
Ζηνὸς γὰρ τοῦ ἀρίστου ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαύεις.

ἦ, καὶ ἀπὸ στήθεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα
ποικίλον, ἔνθα δέ οἱ θελκτήρια πάντα τέτυκτο·
ἔνθ’ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ’ ἵμερος, ἐν δ’ ὀαριστὺς
πάρφασις, ἥ τ’ ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων.
τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε·
τῆ νῦν τοῦτον ἱμάντα τεῷ ἐγκάτθεο κόλπῳ
ποικίλον, ᾧ ἔνι πάντα τετεύχαται· οὐδέ σέ φημι
ἄπρηκτόν γε νέεσθαι, ὅ τι φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς.

ὣς φάτο, μείδησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη,
μειδήσασα δ’ ἔπειτα ἑῷ ἐγκάτθετο κόλπῳ.

To her again spoke laughter-loving Aphrodite:
"It is hardly my place to scruple your word;
for you sleep in the grasp of Noblest Zeus.”

She spoke and loosed the embroidered girdle,
dappled hide, wherein her every seduction had been woven;
wherein here sex, but there fucking, and yet pet-names,
the consent which steals the mind of even, especially, the learned.
Upon this she cast her hands, spoke out, and addressed her:
"Now strap around your waist this girdle,
dappled-hide, in which my every seduction was woven; I say you will not
return a failure, at whatever it is for which you reach with your heart.”

She spoke thusly, and Oxe-Eyed Queen Hera smiled,
laughing, and then strapped around her waist the girdle.