slippier:

morning stretch

πρωὶ μάλα σπεύδων, ἵνα τοι πλήθωσιν ἄρουραι.
Stirring ever so early, that your fields fill.

slippier:

morning stretch

πρωὶ μάλα σπεύδων, ἵνα τοι πλήθωσιν ἄρουραι.

Stirring ever so early, that your fields fill.

Source: wolfsmilk

Strabo 13.1.5 - Lectos, a promontory of Mount Ida

Ἴδην δ᾽ ἵκανον πολυπίδακα μητέρα θηρῶν,
Λεκτὸν ὅθι πρῶτον λιπέτην ἅλαὕπνος καὶ Ἥρα,

τοῖς οὖσιν οἰκείως τοῦ ποιητοῦ φράζοντος τὸ Λεκτόν: καὶ γὰρ ὅτι τῆς Ἴδης ἐστὶ τὸ Λεκτὸν καὶ διότι πρώτη ἀπόβασις ἐκ θαλάττης αὕτη τοῖς ἐπὶ τὴν Ἴδην ἀνιοῦσιν, εἴρηκεν ὀρθῶς: καὶ τὸ πολυπίδακον: εὐυδρότατον γὰρ κατὰ ταῦτα μάλιστα τὸ ὄρος. δηλοῖ δὲ τὸ πλῆθος τῶν ποταμῶν,

ὅσσοι ἀπ᾽ Ἰδαίων ὀρέων ἅλαδε προρέουσι,
Ῥῆσός θ᾽ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε

καὶ οἱ ἑξῆς, οὓς ἐκεῖνος εἴρηκε καὶ ἡμῖν νυνὶ πάρεστιν ὁρᾶν.

"They approached the mountain of many springs, Ida, mother of beasts,
Lectos, where first they abandoned the sea,” Hynos and Hera.

When the poet [Homer] thus mentions Lectos, it fits the facts: for, that Lectos is of Ida and further that it is the first disembarkment from the sea for those traveling to Ida, he told rightly; and also with respect to its many springs: for on account of the superlative number of these the mountain is abundantly watered. This passage makes clear the multitude of rivers:

"How many from the Idaean hills flow forth seaward,
Rhesos and Eptaporos and Karesos” and their neighbours,

which that [poet] enumerated and for us now are there to see.

Iliad 14.277-291

ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,
ὄμνυε δ’ ὡς ἐκέλευε, θεοὺς δ’ ὀνόμηνεν ἅπαντας
τοὺς ὑποταρταρίους οἳ Τιτῆνες καλέονται.

αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον,
τὼ βήτην Λήμνου τε καὶ Ἴμβρου ἄστυ λιπόντε
ἠέρα ἑσσαμένω ῥίμφα πρήσσοντε κέλευθον.

Ἴδην δ’ ἱκέσθην πολυπίδακα μητέρα θηρῶν
Λεκτόν, ὅθι πρῶτον λιπέτην ἅλα· τὼ δ’ ἐπὶ χέρσου
βήτην, ἀκροτάτη δὲ ποδῶν ὕπο σείετο ὕλη.

ἔνθ’ Ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος Διὸς ὄσσε ἰδέσθαι
εἰς ἐλάτην ἀναβὰς περιμήκετον, ἣ τότ’ ἐν Ἴδῃ
μακροτάτη πεφυυῖα δι’ ἠέρος αἰθέρ’ ἵκανεν·
ἔνθ’ ἧστ’ ὄζοισιν πεπυκασμένος εἰλατίνοισιν
ὄρνιθι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἥν τ’ ἐν ὄρεσσι
χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν.

So spoke Hypnos, and she did not disobey, Hera, pale-armed goddess;
she swore as he bid: named all the gods,
even those under Tartaros, who are called Titans.

When, however, she had affirmed and completed this oath,
the two, leaving the city, stepped from Lemnos and from Imbros,
cloaked with air and swiftly gliding on their way.

They approached the mountain of many springs, Ida, mother of beasts,
Lectos, where first they abandoned the sea; the two on the land
tread, and the forest canopy shook under their feet.

There Hypnos stayed, before the eyes of Zeus spied him,
and mounted a gargantuan fir, then the tallest on Ida
that had grown to the aether of heaven it touched;
there he sat shrouded by the branches of fir
imitating a shrill bird, the sort in the mountains
that the gods call Bronze-wing, but men call Nightjar.

Hesiod, Theogony 907-911

τρεῖς δέ οἱ Εὐρυνομη Χάριτας τέκε καλλιπαρῄους,
Ὠκεανοῦ κούρη, πολυήρατον εἶδος ἔχουσα,
Ἀγλαΐην τε καὶ Εὐφροσύνην Θαλίην τ᾽ ἐρατεινήν:
τῶν καὶ ἀπὸ βλεφάρων ἔρος εἴβετο δερκομενάων
λυσιμελής: καλὸν δέ θ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύσι δερκιόωνται.

To (Zeus) three daughters bore flush-cheeked Eurynome,
Oceanos' maiden, possessing a much-desired body:
Aglaea and Euphrosyne and Thalia, so lovely,
from whose gleaming eyes streamed Eros
the limb-looser; oh how beautifully they glow beneath her brows!

Iliad 14.270-276

ὣς φάτο, χήρατο δ’ Ὕπνος, ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα·
ἄγρει νῦν μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ,
χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χθόνα πουλυβότειραν,
τῇ δ’ ἑτέρῃ ἅλα μαρμαρέην, ἵνα νῶϊν ἅπαντες
μάρτυροι ὦσ’ οἳ ἔνερθε θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες,
ἦ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
Πασιθέην, ἧς τ’ αὐτὸς ἐέλδομαι ἤματα πάντα.

So she spoke, and Hypnos rejoiced and spoke forth, answering:
"Come now, promise me by the never-defiled water of the Styx,
and seize first in one hand the much-nourishing earth,
and in the other shimmering seawater, so that for us everything
will bear witness, even those gods below who throng around Kronos,
that indeed you will bestow me one of the younger Graces,
Pasithea, for whom I myself thirst every day.”

Iliad 14.264-9

τὸν δ’ αὖτε προσέειπε βοῶπις πότνια Ἥρη·
Ὕπνε τί ἢ δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς;
ἦ φῂς ὣς Τρώεσσιν ἀρηξέμεν εὐρύοπα Ζῆν
ὡς Ἡρακλῆος περιχώσατο παῖδος ἑοῖο;
ἀλλ’ ἴθ’, ἐγὼ δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων
δώσω ὀπυιέμεναι καὶ σὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν.

To him again spoke ox-eyed Queen Hera:
"O Hypnos, why should you worry after these matters in your thoughts?
Are you really saying that far-seeing Zeus will aid the Trojans
just as he berserked over Herakles, his son?
Come now, to you one of the younger Graces
I will give to marry and to call your wife.”

Iliad 14.243-63

τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε νήδυμος Ὕπνος·
Ἥρη πρέσβα θεὰ θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο
ἄλλον μέν κεν ἔγωγε θεῶν αἰειγενετάων
ῥεῖα κατευνήσαιμι, καὶ ἂν ποταμοῖο ῥέεθρα
Ὠκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται·
Ζηνὸς δ’ οὐκ ἂν ἔγωγε Κρονίονος ἆσσον ἱκοίμην
οὐδὲ κατευνήσαιμ’, ὅτε μὴ αὐτός γε κελεύοι.
ἤδη γάρ με καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμὴ
ἤματι τῷ ὅτε κεῖνος ὑπέρθυμος Διὸς υἱὸς
ἔπλεεν Ἰλιόθεν Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξας.
ἤτοι ἐγὼ μὲν ἔλεξα Διὸς νόον αἰγιόχοιο
νήδυμος ἀμφιχυθείς· σὺ δέ οἱ κακὰ μήσαο θυμῷ
ὄρσασ’ ἀργαλέων ἀνέμων ἐπὶ πόντον ἀήτας,
καί μιν ἔπειτα Κόωνδ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας
νόσφι φίλων πάντων. ὃ δ’ ἐπεγρόμενος χαλέπαινε
ῥιπτάζων κατὰ δῶμα θεούς, ἐμὲ δ’ ἔξοχα πάντων
ζήτει· καί κέ μ’ ἄϊστον ἀπ’ αἰθέρος ἔμβαλε πόντῳ,
εἰ μὴ Νὺξ δμήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν·
τὴν ἱκόμην φεύγων, ὃ δ’ ἐπαύσατο χωόμενός περ.
ἅζετο γὰρ μὴ Νυκτὶ θοῇ ἀποθύμια ἕρδοι.
νῦν αὖ τοῦτό μ’ ἄνωγας ἀμήχανον ἄλλο τελέσσαι.

Answering, delightful Hypnos said to her:
"Hera, O Goddess-Queen, daughter of Great Kronos,
of course another of the ever-alive gods I
easily could lull to sleep, even the currents of that Stream,
Oceanos, who was wrought as the Beginning for all;
but Zeus, son of Kronos, I would never draw near,
never toy with his sleep, not should he himself bid it.
For your other favour already set me straight
on that day when that son of Zeus, a lofty spirit,
sailed to Ilium, sacking the city of the Trojans.
Indeed I chattered about the mind of aegis-bearing Zeus,
a delight pouring [sleep]; but you contrived wretched thoughts in your spirit,
and inciting gales of cutting winds onto the sea
you carried him (Herakles) off to well-developed Cos,
far from all love. Zeus, waking, berserked,
casting the gods about his halls, but me, above all else,
he sought; and from heaven he would have tossed me into the sea beyond sight,
had not Nyx (Night), tamer of gods and men, saved me,
to whom I went, fleeing, and had not rabid Zeus thus calmed.
For he cowed before nimble Nyx, lest to her he proffer something heartless.
Yet again you bid me this: to accomplish another unworkable favour.”

Iliad 14.232-242

ἔνθ’ Ὕπνῳ ξύμβλητο κασιγνήτῳ Θανάτοιο,
ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·
Ὕπνε ἄναξ πάντων τε θεῶν πάντων τ’ ἀνθρώπων,
ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες, ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν
πείθευ· ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χάριν ἤματα πάντα.

κοίμησόν μοι Ζηνὸς ὑπ’ ὀφρύσιν ὄσσε φαεινὼ
αὐτίκ’ ἐπεί κεν ἐγὼ παραλέξομαι ἐν φιλότητι.
δῶρα δέ τοι δώσω καλὸν θρόνον ἄφθιτον αἰεὶ
χρύσεον· Ἥφαιστος δέ κ’ ἐμὸς πάϊς ἀμφιγυήεις
τεύξει’ ἀσκήσας, ὑπὸ δὲ θρῆνυν ποσὶν ἥσει,
τῷ κεν ἐπισχοίης λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων.

Then she met with Hypnos (Sleep), brother of Thanatos (Death),
produced her hand, spoke out, and addressed him:
"Hypnos, Lord of all the gods and all the men,
beforehand you heard my command, and even still now
you are obeying; let me be grateful to you every day.

For my sake, lull to sleep both shining eyes of Zeus, under his brow
straightaway when I lay beside him in love-making.
I will grant you gifts, an alluring throne, immortal always,
golden; Hephaestus, son of mine, crooked in his legs,
may he work it, toiling, and set a stool underneath for your feet,
whereon you can plant your feet while feasting.”

Juvenal, Satura III.152-3

Nil habet infelix paupertas durius in se
quam quod ridiculos homines facit.

Unhappy poverty holds nothing in itself harsher
than what makes men laughingstocks.